Friday, November 7, 2008

लेडी इन ब्लॅक

युराआ हीपचे <लेडी इन ब्लॅक> हे गाणे सही आहे - वेड लावले आहे, ह्या गाण्याने सकाळपासून मला - २७व्यांदा ऐकतो आहे आत्ता मी !

No comments: