Thursday, January 8, 2009

राजु द टायगरस्वार

सत्यमची पार लागलीय राव आता...

सगळ्या गोमकाल्यात मला हास्यास्पद वाटलेली गोष्ट म्हणजे, राजुमहाराजांनी आपला राजीनामा कम पापांचा पाढा उतरवलेल्या पत्रामधे लिहिलेले एक वाक्य -
"It was like riding a tiger, not knowing how to get off without being eaten"

मायला काय म्हणून असे लिहिले असावे राव...आख्ख्या पत्राचा मजकूर म्हणजे - ही संख्या एवढी होती ती मी एवढी दाखवली, हे इतक्या वर्षापासून असे चालू होते, मी काय काय प्रयत्न केले वाचवायचे...वगैरे वगैरे.

आणि जाता जाता एकदम क्लिशे टाकला...अलंकारिक आणि मस्त ओळ. हे सगळे आपले उपद्‌व्याप लिहिता लिहिता त्याला वाटले असावे, आईशप्पथ एवढे काय काय किडे केले आपण...थोडासा अभिमान वाटला असेल अन्‌ मग आपसुकच असले फंडु वाक्य टाकले असावे. भारी असतात राव माणसे एक एक, बुडताना पण केसांची झुलपे मागे टाकणार आम्ही कायबी होवो पण स्टाईल मारणे नाय सोडाणार.

***

No comments: