Friday, June 30, 2017

न‌वीन‌ न‌वीन‌

अॅम्नेशिआ (विस्मृतीविकार‌ म्ह‌णतात ब‌हुतेक‌) झालेल्या माण‌साला आज‌पासून विस‌रुग्ण‌ म्ह‌णावे. (याआधी योज‌लेला प्र‌तिश‌ब्द‌ र‌द्द‌ क‌र‌ण्यात‌ यावा).
म‌ला कधी क‌धी वाट‌ते की, साव‌र‌क‌रांन‌ंत‌र‌ मीच.


No comments: